Java IS-A và HAS-A mối quan hệ giữa class và thừa kế

Một trong những điểm thuận lợi của lập trình hướng đối tượng là code có thể tái sử dụng. Ở đây có 2 cách để chúng ta có thể thực hiện đó là sử dụng…

0 Comment

Thừa kế và trừu tượng

Một lớp con (subclass) có thể kế thừa tất cả những vùng dữ liệu và phương thức của một lớp khác (siêu lớp – superclass). Như vậy việc tạo một lớp mới từ một lớp…

0 Comment

[OOP] Từ khóa super trong java

Khi cả lớp cha và lớp con đều định nghĩa các phương thức khởi tạo, trong trường hợp này nếu muốn nạp chồng một phương thức thì ta phải sủ dụng từ khóa super, gồm 2…

0 Comment

Read integer smaller than 1000 by English

Vì đọc số nguyên bé hơn 1000 nên chỉ có hàng trăm, chục và đơn vị Đầu tiên là phải nhập n vào này xong thì Đọc hàng trăm trước bằng cách: switch (n/100) {…

0 Comment

Java-Thừa kế và đa hình

Hôm nay em sẽ viết về bài học thừa kế và đa hình  trong quá trình học java ở trung tâm codegym. Phần thừa kế và đa hình chỉ là 1 phần trong lập trình…

0 Comment

Từ khóa static trong Java

Từ khóa  static Từ khóa static được dùng để giúp giảm thiểu bộ nhớ trong quá trình sử dụng. Từ khóa static có thể được sử dụng với biến, phương thức, khối lệnh hay các…

0 Comment

OOP

Trong quá trình học ngôn ngữ lập trình Java, em đã được tìm hiểu rất kĩ về các thuật ngữ như biến, hàm, lớp, đa hình, kế thừa,… Khác những nơi khác, thông qua việc…

0 Comment